Общи условия


Политика за бисквитките

Политика за поверителност


ОБЩИ УСЛОВИЯ
ТА Травел Сийзън ООД
Удостоверение № РК-01-7035/18.01.2013г.
1. Записване за пътуване
1.1. Заявка за записване е възможна по телефон, факс или интернет, чрез тур агенти в страната или директно в офиса на туроператора. Записването се счита за валидно след сключване на договор или внасяне на депозит, при резервации направени по e-mail ( при невъзможност на потребителя да подпише договор в офиса на ТА) , при  потвърдени от ТА резервации и внесен депозит не се изисква подписване на договор на хартиен носител , при възникнали спорове за документи се приемат водената кореспонденция и платежни от банка. Всички придружаващи документи ( фактури, договори, общи условия ) могат да бъдат изпратени по електронен път.
2.  Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, туроператорът ще съдейства на потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на потребителя туроператорът подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай потребителят е длъжен да представи на туроператора изискваните от посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо,  се счита за отказ от пътуването по вина на потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от туроператора. В случай на отказ от страна на посолството платените от потребителя такси за издаване на визата не се възстановяват. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на туроператора по чл. 28 от ЗТ.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на туроператора.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго или резервацията е направена в период на ранни записвания, размерът на депозита е 50 % от пакетната цена.  Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са изчислени по курс “продава” EUR/BGN и USD/BGN  на ПИБ АД.
3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.  Изменението на цената се изчислява на база  курс “продава” EUR/BGN и USD/BGN  на ЦКБ АД 20 дни преди деня на пътуването.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на  потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната по условия на застрахователните дружества и предоставя на потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, освен в случаите , когато пътуването е организирано със собствен транспорт.
4.1.3. По искане на потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има сключен застрахователен  договор по чл. 42 от ЗТ със застрахователна компания ЗАД „ОЛИМПИК- България” АД, София 1000: ЗП № 281625701376140252252 Сертификатът за сключения договор се предоставя на потребителя преди началото на пътуването.
4.3. Потребителят се задължава:
4.3.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, зелена карта или други изисквани документи при пътуване със собствен транспорт, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.3.2 Ако потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва  да представи нотариално заверена декларация (оригинал и копие) от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).  
4.3.3. Да заплати в пълен размер и в установените в настоящия договор срокове цената на туристическите услуги.
4.3.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
4.3.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.4. Потребителят има право:
4.4.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред туроператора за заплащане на общата цена на пътуването глоби, изисквани от контрагентите и разходите, направени до момента. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорности на Страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на туроператора на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на туроператора в тези случаи е до 100 % от цената на тези услуги, само и единствено ако по време на престоя туриста се е свързал с представител на туристическата агенция и е предявил своите възражения в писмен вид.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници (минималният брой не е задължителен при пътуване със собствен транспорт) или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от туроператора, а именно:
· забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
· анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на потребителя.
· загуба или повреда на багажа по време на пътуването.
· отказ на упълномощените органи да издадат виза на потребителя.
· недопускане от страна на митническите и гранични служби потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
. преждевременно анулиране на резервацията от страна на хотела , поради причини не зависещи от туроператора.
. Военни действия или други форсмажорни обстоятелства възникнали в страната която потребителя посещава, които не са в правомощията на туроператора
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на:
а) потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия договор, той е длъжен да уведоми незабавно потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в договора телефони, факс, e-mail, действително могат да бъдат използвани от туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.
В случай, че потребителят не приеме промените, туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като туроператорът му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ, като промяната по договора не трябва да става в срок по-късно от 20дни от пътуването.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на договора.
5.7. Неустойки при отказ от пътуване:
5.7.1. Неустойки при екскурзии в чужбина:
а)  Над 90 дни преди датата на пътуването неустойки не се удържат.
б)  От 90 до 60дни преди датата на пътуването се удържа 5 % от пакетната цена.
в)  От 59 до 30 дни преди датата на пътуването –  50 % от пакетната цена.
г) От 29 дни  до датата на пътуването – 100 % от пакетната цена.
д) При анулиране на резервация направена и платена на ранни записвания се удържа на 100% от пакетната цена.
5.7.1.1. В случай на отказ за получаване на виза от съответното посолство, туроператорът удържа неустойка  + цената на визата.
6. Спорове и рекламации
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установи неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, потребителят се  задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки.
6.3. В случай, че претенциите на потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването.  Туроператорът се задължава до 30 дни след получаване на рекламацията да даде отговор.
7. Редът за изменение и прекратяване на договора
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора.
7.2. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения
.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Горе посочените общи условия не изключват допълнителни такива към конкретната оферта.
Фирма Травел Сийзън ООД Ви уведомява, че всички туристически програми и цени, публикувани в интернет пространството са с информационна и рекламна цел. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗТ достоверна и окончателна цена и програма се счита тази, която е предоставена в офиса на фирмата и в бюрата на нейните партньори, по e-mail  и  при сключване на потребителски договор за конкретна резервация или пътуване.